Studiedag: Loopbaansparen in België: van theoretisch concept naar werkbaar instrument?

Organisatie: 
Fod Werkgelegenheid
Activiteit: 
Evenement
Datum: 
Maandag 20/06/2016 - 09:30
Kostprijs: 
Gratis €
Plaats: 
Fod Werkgelegenheid, zaal Storck
Blerotstraat 1
Brussel 1070
België
50° 50' 15.0576" N, 4° 20' 5.3016" E
BE
Op maandag 20 juni 2016 organiseert de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in Brussel een studiedag over de mogelijke invoering van een stelsel van loopbaansparen in België.

Daarbij zal o.a. een tussentijds verslag uitgebracht worden over de haalbaarheidsstudie die IDEA-consult aan het uitvoeren is in opdracht van de FOD.

Bijna alle federale regeerakkoorden van de laatste 15 jaar stellen de invoering van een stelsel voorop waarbij de werknemer een grotere autonomie krijgt over het beheer van zijn arbeidstijd, in het kader van het streven naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven. Het huidig regeerakkoord stelt dat de regering, na advies van de sociale partners, voorstellen zal doen om een stelsel van loopbaansparen in te voeren, dat de werknemers in staat stelt om tijd en/of loon te accumuleren. “Ze kunnen deze tijd en/of dit loon dan vervolgens gebruiken om hun loopbaan tijdelijk te onderbreken, om de overgang tussen twee banen te overbruggen (als aanvulling op hun werkloosheidsuitkering) of om hun wettelijk pensioen aan te vullen.”

Tussen droom en daad staan echter wetten en praktische bezwaren in de weg. Tot op heden is er immers nog geen operationeel stelsel van tijdsparen of loopbaansparen, enkele beperkte vrijwillige initiatieven op ondernemingsvlak niet te na gesproken.

Welke zijn dan die knelpunten bij de ontwikkeling van een dergelijk stelsel? Welk moet de doelstelling zijn van een dergelijk stelsel? Welke elementen van tijd (en/of geld) zouden in aanmerking kunnen of moeten komen voor een dergelijk spaarsysteem? Welke regels gelden als men zijn opgespaarde saldo aan tijd en/of geld wil opnemen? Moet men opgespaard geld kunnen omzetten in tijd, en vice-versa? Hoe wordt een dergelijk stelsel best georganiseerd: op ondernemingsvlak, op sectorniveau, of op een interprofessioneel niveau? En hoe zorgen we er voor dat een dergelijk stelsel geen bijkomende ongelijkheden creëert, naargelang geslacht, opleidingsniveau, statuut, of grootte van de onderneming waarin men werkt? En hoe verzoenen we de wensen van de werknemer met de goede werking van de ondernemingen?

Dat zijn maar enkele van de vragen waarop we op deze studiedag samen een antwoord zullen zoeken. De voormiddag start met de visie van de federale Minister van Werk, die van dit onderwerp één van de hoekstenen van zijn werkbaar en wendbaar werk maakte. Daarna komen de sociale partners hun visie toelichten. Om na te gaan wat we eventueel kunnen leren uit buitenlandse ervaringen zullen het (in uitdoving zijnde) Nederlands systeem van “levensloopregeling” en het Franse “Compte Epargne Temps” geanalyseerd en geëvalueerd worden. De voormiddag wordt afgesloten met een voorstelling van het tussentijds rapport over de “haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België”, dat IDEA-consult momenteel uitvoert in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Dat tussentijds rapport zal in de komende maanden nog aangevuld worden met ideeën en pistes ontsproten uit de brainstorming die we in de namiddag in kleinere groepen hebben over dit thema. Uw bijdrage in die discussie kan misschien bepalend zijn voor de architectuur en inhoud van het toekomstig stelsel van loopbaansparen in België. Na een rapportering vanuit de kleinere groepen in plenaire zitting zal professor Luc Sels, decaan aan de KUL, de studiedag afsluiten met een reflectie op de resultaten van de brainstorming.

Programma

9u30     Onthaal

9u35     Het loopbaansparen als element van werkbaar werk, door de federale Minister van Werk, Kris PEETERS

9u50     De visie van de sociale partners

10u40   Koffiepauze

11u00   Buitenlandse ervaringen: de Nederlandse “levensloopregeling” en het Franse “Compte épargne temps” toegelicht door buitenlandse experten (gevolgd door vragen en antwoorden)

11u50   Presentatie van het tussentijds rapport IDEA-consult: “Haalbaarheidsstudie omtrent de organisatie van het loopbaansparen in België” (gevolgd door vragen en antwoorden)

12u50   Middagpauze met broodjesmaaltijd

14u00   Brainstorming in kleinere werkgroepen

15u30   Koffiepauze

15u45   Rapportering vanuit de werkgroepen naar de plenaire door de 3 verslaggevers

16u15   Afsluitende reflecties (LUC SELS, decaan KUL)

16u40   Einde