Archief Kalender welzijn op het werk

2024

 1. De multidisciplinaire basisvorming wil de samenwerking tussen de verschillende niveaus en specialisaties van preventieadviseurs bevorderen door deze kennis gezamenlijk te verwerven. Op systematische wijze wordt stilgestaan bij de grondslagen van het preventiebeleid en wordt de specifieke taak van de preventieadviseur uitgediept. De
 2. Inleiding Elke organisatie is verplicht om een interne preventieadviseur aan te stellen. In ondernemingen met minder dan 20 werknemers en beperkte risico’s kan de werkgever zelf preventieadviseur (niveau 3) worden. In deze 6-daagse basisopleiding preventieadviseur niveau 3 verwerf je de basiskennis van de wetgeving en krijg je een
 3. FEBELCEM organiseert in samenwerking met UPTR een tweetalig seminar getiteld : “Veiligheid: allemaal in dezelfde richting!” • Wanneer? Dinsdag 23/01/2024 • Waar? ‘Hubb’, Kunstlaan 20, 1000 Brussel Het evenement begint om 10 uur en wordt afgesloten met een lunch. Gratis maar verplichte registratie! Lees hieronder meer over het
 4. Inleiding In deze supervisie over de jaarlijkse evaluatie leer je de basis van het evalueren. Als vertrouwenspersoon ontvang je immers heel wat meldingen over psychosociale problemen. De onderneming heeft als doel om hieruit te leren en het beleid te optimaliseren. Daarom heeft de vertrouwenspersoon minstens één keer per jaar de taak om
  Online
 5. Eerst denken en dan doen. Gezond verstand gebruiken. Weten of beseffen wat er fout kan gaan en pas daarna handelen: het zijn bekende kreten. Ze stoelen op de aanname dat we rationele wezens zijn en dat we door steeds goed ons verstand te gebruiken alle ongevallen kunnen voorkomen. Evenwel is dit resultaat er nog steeds niet. Dus, ofwel is
  Online
 6. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen verheugen zich om u uit te nodigen voor een boeiende studienamiddag rond het thema ‘Welzijn op het Werk’. Deze vindt plaats op vrijdag 26 januari 2024 in PAC Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent. Deze bijeenkomst belooft informatief en
 7. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 8. Inleiding Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Er zijn verschillende risico’s voor het psychosociaal welzijn op het werk: een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een gapende burn-out door torenhoge werkdruk… Als vertrouwenspersoon is het jouw taak om
 9. De opleiding niveau III is de basisvorming voor elke nieuwe preventieadviseur. Net zoals een stabiele fundering belangrijk is voor een gebouw, is een correcte startopleiding essentieel voor elke adviseur. Na deze opleiding heeft u een goed zicht over de basiscompetenties van de interne preventiedienst. Per module vindt er een lesmoment
 10. In deze supervisie ligt de focus op het beter hanteren en verwerken van de informatie doorheen de interventies. Je leert hoe je als vertrouwenspersoon een goed onderbouwd advies geeft en de interventie foutloos uitvoert. Sinds 1 september 2014 moeten vertrouwenspersonen jaarlijks een supervisie volgen waar ze de vaardigheden die ze nodig
  Online
 11. Deze opleiding is een vervolg op de multidisciplinaire basisvorming (120u). In de basisvorming werd het wie, wat, waarom, waar en waarmee van preventie besproken. De specialisatieopleiding behandelt meer gedetailleerd een aantal risicodomeinen waarmee de preventieadviseur niveau 2 geconfronteerd wordt, zoals het werken met elektriciteit
 12. In de specialisatiemodule niveau 1 worden de welzijnsdomeinen uit de multidisciplinaire basisopleiding verder uitgediept. De lessen focussen op de risicoanalysemethodes, evaluatietechnieken en preventiemaatregelen, aangepast aan de eigen situatie. Aandacht gaat ook uit naar de organisatieontwikkeling, de preventiecultuur en de rol van
 13. Deze praktijkgerichte opleiding leidt tot het verbeteren van de arbeidsomstandigheden door via een multidisciplinaire methodiek het werk aan de mens aan te passen. De opleiding Adviseur Ergonomie is een praktijkgerichte opleiding die de nadruk legt op de onmiddellijke bruikbaarheid en toepassing in de bedrijfssituatie. Ze is een onmisbare
 14. De vertrouwenspersoon is vooral gekend als ‘een vertrouwelijk gesprekspartner voor de werknemer’. Maar een vertrouwenspersoon doet veel meer dan dat! In deze supervisie worden de diverse opdrachten nog eens grondig opgefrist en vanuit de praktijk tot leven gebracht. De meest recente richtlijnen van de overheid en aanverwante wetgevingen
  Online
 15. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 16. Het uitvoeren van risicoanalyses op de werkvloer is de basis van elk preventiebeleid. Het doel van een risicoanalyse is het identificeren van de verschillende taken per functie/werkpost en een inschatting maken van gevaren en risico's die eraan verbonden zijn. Op basis van de risicoanalyse formuleer je dan de gepaste
 17. Doelgroep: Preventieadviseur niveau 3 Iedereen die een basiskennis van brandpreventie wil hebben Voorkennis/vereiste: Geen Inhoud: Brand Brandpreventie Regelgeving Artikel 52 van het ARAB Basisnormen (inleiding tot de regelgeving) Evacuatie Praktische gegevens Donderdag 14/03/2024 - Kantoor Ethias Gent, Kortrijksesteenweg 1052A te 9051
 18. Welke lessen kunnen we trekken uit de rechtspraak over psychosociale risico’s op het werk sinds de wetswijziging van 2014? Een uitwisseling tussen de gerechtelijke- en de preventiewereld

  De wetgeving betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk is aanzienlijk geëvolueerd sinds 2014 door de opname van het concept zelf van de psychosociale risico's op het werk, de toegang van werknemers tot de interne procedure voor deze risico's en meer verduidelijking over de rol van alle interne bedrijfsactoren bij de
 19. Werkkledij, PBM’s en uniformen. Er zijn heel wat verschillende soorten kledij terug te vinden op de werkvloer, en men beseft niet altijd dat er bij elk van deze soorten kledij andere regels gelden. Van de aankoop tot het onderhoud en de vervanging ervan, er zijn heel wat cruciale zaken die men niet uit het oog mag verliezen. In dit
  Online
 20. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 29 maart 2024 een studienamiddag met als thema Verbrand je niet aan een burn-out! Tijdens deze middag zullen we dieper ingaan op cruciale aspecten met betrekking tot het voorkomen van burn-out en het stimuleren van
 21. Doelgroep Preventieadviseurs, iedereen die geconfronteerd kan worden met (zware) kwetsuren bij medewerkers of derden. Vereiste/voorkennis Attest hulpverlener. Inhoud van de opleiding Bij zware bloedingen ten gevolge van een ernstig ongeval, een aanslag, ontploffing,... volstaan de basistechnieken van de klassieke EHBO opleidingen niet
 22. Alles over het binnenmilieu: het KB binnenlucht, thermisch comfort, verlichting, akoestiek en andere factoren Op 2 mei 2019 verscheen het KB binnenlucht. Ken je de wetgeving voldoende? Als preventieadviseur is het immers belangrijk dat je de juiste risicoanalyse maakt en maatregelen neemt voor een gezond binnenmilieu. En dat is precies
 23. Als vertrouwenspersoon faciliteer je de dialoog tussen de betrokken partijen op een neutrale en onpartijdige manier. Geen gemakkelijke opdracht! Want je beweegt jezelf tussen de belangen, motieven en gevoelens van de betrokken partijen. Tijdens deze workshop ontdek je de dynamiek van relationeel leed en toets je af in welke gevallen een
 24. De basiscursus voor preventieadviseurs omvat 6 opleidingsdagen, die de toekomstige preventieadviseurs toelaten om de functie op te nemen in de zogenaamde C en D bedrijven met beperkt risico. De opleiding richt zich eveneens tot de leden van de hiërarchische lijn, de kmo-bedrijfsleiders, de leerkrachten beroepsopleiding en tot eenieder die
 25. Een interne audit is een belangrijk instrument om de doeltreffendheid van een managementsysteem te meten en om na te gaan of de vereiste procesdoelstellingen worden gehaald. Gebeurt in de praktijk wat er in het systeem werd afgesproken en vastgelegd? En welke aspecten kunnen worden geoptimaliseerd? Deze opleiding geeft je inzicht in de
 26. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 27. Doelgroep : Preventieadviseurs, HR-verantwoordelijken en iedereen die meehelpt aan het bevorderen van het welzijn van de medewerkers binnen de organisatie Vereiste/voorkennis : Geen Inhoud van de opleiding : Werken aan welzijn, hoe doe je dat en wat hebben jullie nodig? Op welk maturiteitsniveau zit jouw organisatie? Tijdens deze
 28. Sinds 1 januari 2017 word je geconfronteerd met vragen tot re-integratie van langdurig zieken. Sinds 1 oktober is het KB van 11 september 2022 tot wijziging van de codex met betrekking tot re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers van kracht, en sinds 28 november is medische overmacht hieruit losgekoppeld. (Arbeidsdeal 2022) Welke
 29. Steeds meer medewerkers melden zich langdurig ziek als gevolg van burn-out en/of stress. Van diegenen die na een tijdje het werk hervatten, is bijna de helft bang om te hervallen. Geen onterechte vrees, zo blijkt uit onderzoek, want bijna een kwart van hen doet dit ook effectief. Een belangrijke oorzaak is dat werkhervatting vaak als een
 30. De sectorale voorwaarden van VLAREM II die de opslag en het gebruik van gevaarlijke producten regelen, bevatten heel wat gedetailleerde voorschriften, maar bij de toepassing ervan worden bedrijven toch vaak geconfronteerd met vragen: Hoe moet ik het verplichte register van de opgeslagen hoeveelheden opbouwen? Waar moet ik op letten in de
 31. Je moet ervoor zorgen dat de lading op een juiste manier wordt gezekerd en vastgezet om boetes, gevaarlijke situaties op de weg en ongelukken te voorkomen. Het is belangrijk om de verschillende regelgevingen omtrent ladingzekering te begrijpen en deze toe te passen op jouw eigen organisatie. In deze opleiding leer je om jouw eigen
  Online
 32. Tijdens deze praktijkgerichte halve dag word je eerst door een erkende VR-deskundige geïnformeerd over de bijkomende wettelijke verplichtingen en procedures als je bedrijf onder het toepassingsgebied van de Seveso III-richtlijn valt of komt te vallen, met hierbij ook het onderscheid in verplichtingen tussen een lagedrempelinrichting en
 33. Het 'omgevingsvergunningsdecreet' is sinds 23 februari 2017 (gedeeltelijk) in voege getreden. Op Vlaams en Provinciaal niveau zijn de milieu-, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen geïntegreerd in 1 nieuwe omgevingsvergunning. De administratieve last voor nieuwe (grote) projecten is vereenvoudigd. Tijdens dit webinar ontdek je hoe
  Online
 34. Als preventieadviseur moet je advies geven over elektrische installaties en over de indienststelling van hoog- en/of laagspanningsinstallaties. Heb je vandaag voldoende bagage over elektriciteit om een gefundeerd advies te geven? Tijdens deze opleiding ontdek je alles wat je moet weten om een veiligheidsadvies over elektrische
 35. Welzijn op het werk is voor veel organisaties uitgegroeid tot een cruciaal onderdeel van de strategie. Een hoger welzijn leidt immers tot meer productiviteit, grotere betrokkenheid, meer innovatie, minder ziekteverzuim door burn-out, en een positiever bedrijfsimago. Maar boven alles willen werkgevers natuurlijk dat hun medewerkers zich
 36. Deze opleiding bereidt je via een praktijkgerichte aanpak voor op de implementatie van e-learning binnen je bedrijf. Dankzij deze opleiding leer je op een efficiënte en didactisch verantwoorde manier e-learning modules opstellen die hun steentje bijdragen aan de leercultuur in jouw organisatie. Je doorloopt het volledige proces: van idee
 37. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want
 38. Elke werkgever is verplicht om een intern noodplan op te stellen voor de bescherming van de werknemers, rekening houdend met de resultaten van de risicoanalyse. De veiligheid van werknemers én bezoekers is uiteraard van groot belang. Ken je de preventieverplichtingen inzake brandpreventie? In deze opleiding leer je een brandrisicoanalyse
 39. Brandbestrijding is de laatste stap in een brandveiligheidsbeleid en toch is dit net het onderdeel waar bedrijven vooral op inzetten. Door te focussen op brandpreventie neemt de veiligheid toe en bespaar je kosten. Ook het nieuwe KB brand trekt duidelijk de kaart van de brandpreventie en niet die van de brandbestrijding. Het is essentieel
 40. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 41. Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België

  Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA) Europese steun gekregen om een website te creëren die de
 42. Lancering van de nieuwe “Datamining”-website van de FOD Werkgelegenheid die meer dan 500 indicatoren verzamelt over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden in België - Streaming

  Volg live: https://www.youtube.com/watch?v=3cvBEyS_BaE Deze conferentie zal worden bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne. Binnen de AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid heeft de Directie van het Onderzoek over de Verbetering van de Arbeidsomstandigheden (DIOVA)
  Type evenement
 43. Ben je verantwoordelijk voor security in je organisatie, maar heb je ook nog heel wat andere taken onder je hoede? Of ben je misschien nieuw in de functie van security manager? Deze unieke opleiding over security biedt je in 2 dagen een grondig inzicht in de theorie én praktijk. Concreet leer je hoe je security management kan aanpakken of
 44. Heb je ooit in een situatie gezeten waarin eerste hulp cruciaal was, maar wist je niet wat te doen? Het is nooit te laat om levensreddende vaardigheden te leren! Wij nodigen je uit voor onze intensieve tweedaagse EHBO-opleiding, waar je de kennis en het zelfvertrouwen zult opdoen om snel en doeltreffend te handelen in noodsituaties. Onze
 45. Doelgroep : preventieadviseurs, facility managers, gebouwenbeheerders en iedereen die instaat voor de veiligheid van personen en gebouwen. Vereiste/voorkennis : Geen Inhoud van de opleiding : Heb je een intern brandteam of een 1ste en 2de interventieploeg? Of is iedereen opgeleid voor brandbestrijding? Welke keuze maak je hierin? Maar is
 46. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor preventieadviseurs, leden van de hiërarchische lijn, technische managers, autodealers, wagenparkbeheerders, architecten en iedereen die verantwoordelijk is voor de veiligheid in verband met het gebruik van elektrische batterijen. Doelstelling: Het verkennen en begrijpen van de rol van
 47. Deze module loodst je door de verschillende artikels en bijlagen van de machinerichtlijn. Definities worden verklaard, essentiële eisen toegelicht en op te leveren documenten doorgesproken. Na deze module ken je de ins en outs van de wetgeving, ook in bijzondere gevallen. Deze module is een onderdeel van het langlopende traject 'Certified
 48. Risicoanalyse is een essentieel onderdeel van de machinerichtlijn. Ze wordt uitgevoerd voordat een machine een CE-markering krijgt. Ook de wetgeving arbeidsveiligheid verplicht een beoordeling van de risico's op het werk, met als doel een efficiënte risicobeheersing in de onderneming op te zetten. Machines en installaties maken een
 49. Explosieveiligheid wordt te vaak te laat in een project behandeld. Explosieveiligheid, wat een deel is van procesveiligheid, brengt specifieke vereisten met zich mee die vroeg genoeg moeten mee genomen worden in een project. De beperkte kennis bij (project) engineers is vaak de reden dat dit gespecialiseerd domein te laat aan bod komt in
  Online
 50. Tijdens deze opleiding ontdek je in een halve dag welke verplichtingen je moet naleven met betrekking tot koelinstallaties en wat je mag verwachten tijdens een controle van de milieu-inspectie. Verordening 517/2014 is ondertussen al even van toepassing en de controles op de koelinstallaties door de milieu-inspectie zijn opgestart
  Online
 51. Webinar: Nieuwe wetgeving over ergonomie

  Het Koninklijk Besluit tot wijziging van Boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie en de preventie van musculoskeletale aandoeningen (MSA), treedt binnenkort in werking. Tijdens dit webinar geven we uitleg over deze nieuwe wetgeving. We presenteren de risicoanalyse en de preventiemaatregelen die
  Type evenement
 52. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 53. Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen voor de Bevordering van de Arbeid en Prebes Oost-Vlaanderen organiseren op vrijdag 31 mei 2024 een studienamiddag met als thema Brandpreventie en evacuatie in tijden van hybride werken. In onze snel veranderende werkomgeving is het van cruciaal belang om goed voorbereid te zijn op mogelijke
 54. In het kader van de machinerichtlijn is een technisch kader van honderden geharmoniseerde normen geschreven. Wanneer je aan deze normen voldoet, heb je het wettelijke vermoeden van overeenstemming met de richtlijn. Het is dus essentieel om deze normen te kennen en er mee te kunnen werken. Tijdens deze module maak je je vertrouwd met de
 55. DOELGROEP Deze bijscholing richt zich tot personen die instaan voor de organisatie en de leiding van een interventieploeg in geval van een noodsituatie in privé of openbare kantoorgebouwen en die hun vaardigheden op het gebied van interventies op peil willen houden. DOELSTELLING De kennis en vaardigheden verworven tijdens de stage voor
 56. Netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen (uit diverse sectoren)

  De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg organiseert netwerk- en intervisiesessies voor vertrouwenspersonen. Het netwerk voor vertrouwenspersonen komt ongeveer 2x per jaar samen om verschillende cases en onderlinge verhalen uit te wisselen en op tafel te leggen. Bent u vertrouwenspersoon en wilt u in de toekomst deel uitmaken van
 57. Als gecertificeerde hulpverlener weet je hoe cruciaal het is om snel en effectief te handelen in noodsituaties. Maar zelfs de beste vaardigheden hebben onderhoud nodig. Daarom bieden we jaarlijks een verplichte opfriscursus EHBO aan om ervoor te zorgen dat je altijd klaar staat om levens te redden. De cursus duurt slechts 4 uur en na
 58. Doelgroep Iedereen die werkt met een vorkheftruck en/of reachtruck Vereiste/voorkennis Geen Inhoud van de opleiding Deze opleiding omvat een deel theorie en een deel praktijk. 1. THEORIE: • Heftruck/reachtruck: uitleg en werkzaamheden • Aanverwante transportmiddelen en hulpmiddelen behandeling speciale lasten • Begrippen bouw heftruck en
 59. Functionele veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en samenbouwen van machines. Zo moet de betrouwbaarheid van besturingssystemen worden aangetoond. In deze module ga je dieper in op het bepalen van performance level en SIL, het ontwerpen van controlefuncties met een veiligheidskarakter en het valideren van het resultaat
 60. Bij een beroepsziekte is er een rechtstreeks en oorzakelijk verband met het werk. Toch leidt een beroepsziekte niet meteen tot een aanpassing van het werk. Deze studiedag gaat op zoek hoe men de brug kan slaan van de aangifte door de arbeidsarts naar preventie door de preventieadviseurs. Daarvoor komen de verschillende actoren aan bod om
 61. Deze studiedag kijkt naar de toepassing van de nieuwe wetgeving ergonomie in de praktijk. Daarbij speelt de risicoanalyse ergonomie een centrale rol. Een nieuwe methode, Ergoscore, zal worden ingeoefend in groep. Dit is een snelle en eenvoudige methode, gericht op de interne preventieadviseur. De wetgeving legt ook de nadruk op het (her
 62. Tijdens deze workshop ontdek je hoe je een beleid dat focust op stresspreventie en verhoging van het engagement van je werknemers, opzet in je organisatie. Je ontdekt best practices en tools die je gemakkelijk naar je eigen organisatie vertaalt. Je brengt je eigen cases mee en bespreekt die in groep. Op die manier keer je terug naar je
 63. Het technische dossier bevat het bewijs van conformiteit met de richtlijn. Hiertoe dienen een aantal documenten aanwezig te zijn. Tijdens deze module ontdek je de verschillende mogelijkheden tot conformiteit aan de hand van een voorbeeld van een technisch dossier. Ook andere toepasselijke richtlijnen die relevant zijn, zoals ATEX 114, de
 64. De wetgeving over ruimtelijke ordening en stedenbouw wordt alsmaar complexer. Als veiligheids- of milieuverantwoordelijke weet je dat de milieuvergunning en de stedenbouwkundige vergunning geïntegreerd zijn in de nieuwe omgevingsvergunning. Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning ook op gemeentelijk niveau van toepassing. Daarnaast
  Online
 65. Werken met onderaannemers en uitzendkrachten? Daarbij is het belangrijk dat je de verplichtingen kent, voor beide partijen. Want wie staat bijvoorbeeld in voor de veiligheid van derden? Ben jij aansprakelijk voor hun fouten? En welke controles of inspecties staan je te wachten? In deze opleiding fris je eerst kennis van de wetgeving op
 66. Webinar over agressie vanwege derden in de zorgsector

  Zorgverleners worden vandaag de dag steeds vaker geconfronteerd met situaties van agressie en geweld tijdens het uitoefenen van hun beroep; bij het bieden van zorg aan patiënten en bewoners, maar ook in contacten met familie en externe werknemers. Deze risico’s kunnen een grote impact hebben op het psychosociaal welzijn van zorgpersoneel
  Type evenement
 67. Sinds 1 september 2014 (wet 28/02/2014 betreffende de psychosociale risico’s) moeten de vertrouwenspersonen minimaal jaarlijks een supervisie volgen die toelaat hun kennis, competenties en vaardigheden verder aan te scherpen. Deze opleiding of supervisie richt de aandacht op deontologie en beroepsgeheim en hoe er in de praktijk mee om te
  Online
 68. Psychosociaal welzijn op het werk: ook de wetgever ziet er het belang van in, zoals de wet van 10 april 2014 benadrukt. Maar er loeren tientallen risico’s om de hoek. Een misplaatste opmerking, pesten op het werk, een nakende burn-out door torenhoge werkdruk enz. Als vertrouwenspersoon moet je actief luisteren en krachtig bemiddelen. Want